เมื่อเวลา 00.40 น. วันที่ 23 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จบอย่างไม่เป็นทางการ โดยเรียงลำดับคะแนนดังนี้

1.นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ อิสระ 1,385,256 คะแนน
2.นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประชาธิปัตย์ 254,506 คะแนน
3.นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ก้าวไกล 253,666 คะแนน
4.นายสกลธี ภัททิยกุล อิสระ 230,337 คะแนน
5.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง กลุ่มรักษ์กรุงเทพ 214,596 คะแนน

6.น.ส.รสนา โตสิตระกูล อิสระ 78,954 คะแนน
7.น.ต.ศิรา ทีวารี ไทยสร้างไทย 73,766 คะแนน
8.นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ อิสระ 20,719 คะแนน
9.พ.ท.หญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล อิสระ 19,841 คะแนน
10.น.ส.วัชรี วรรณศรี อิสระ 8,271 คะแนน

11.นายโฆสิต สุวินิจจิต อิสระ 3,247 คะแนน
12.นายประยูร ครองยศ อิสระ 2,219 คะแนน
13.นายศุภชัย ตันติคมน์ อิสระ 2,189 คะแนน
14.น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ อิสระ 2,128 คะแนน
15.นายวรัญชัย โชคชนะ อิสระ 1,128 คะแนน

16.นายธเนตร วงษา อิสระ 1,094 คะแนน
17.น.ส.สุมนา พันธุ์ไพโรจน์ อิสระ 909 คะแนน
18.นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ อิสระ 868 คะแนน
19.นายวิทยา จังกอบพัฒนา อิสระ 813 คะแนน
20.นายอุเทน ชาติภิญโญ อิสระ 757 คะแนน

21.นายไกรเดช บุนนาค พลังสังคมใหม่ 636 คะแนน
22.พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที อิสระ 574 คะแนน
23.นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ อิสระ 558 คะแนน
24.นายกฤตชัย​ พยอมแย้ม ประชากรไทย 494 คะแนน
25.นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ อิสระ 460 คะแนน

26.นายเฉลิมพล อุตรัตน์ อิสระ 432 คะแนน
27.นายพงศา ชูแนม อิสระ 424 คะแนน
28.นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์ อิสระ 390 คะแนน
29.พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ อิสระ 360 คะแนน
30.นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ อิสระ 342 คะแนน