เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 11) ว่า ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามมาตรฐานฝีมือ และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2565 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ รวม 16 สาขา โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ทั้งนี้ประกาศดังกล่าวใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำหรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในแต่ละสาขาอาชีพและในแต่ละระดับให้เป็นดังนี้ กลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง 5 สาขา 1.ช่างติดตั้งยิปซั่ม 450-595 บาทต่อวัน 2.ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 645 บาทต่อวัน 3.ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น 450-650 บาทต่อวัน 4.ช่างสีอาคาร 465-600 บาทต่อวัน 5.ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา 47-575 บาทต่อวัน, กลุ่มอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 4 สาขา 1.ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) 450-650 บาทต่อวัน 2.ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ 430-550 บาทต่อวัน 3.ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) 525 บาทต่อวัน 4.ช่างเครื่องถม 625 บาทต่อวัน

กลุ่มอาชีพภาคบริการ 7 สาขา 1.นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) 460-575 บาทต่อวัน 2.ผู้ประกอบขนมอบ 400-505 บาทต่อวัน 3.พนักงานต้อนรับส่วนหน้า 440-565 บาทต่อวัน 4.พนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 440 บาทต่อวัน 5.ช่างแต่งผมสตรี 440-650 บาทต่อวัน 6.ช่างแต่งผมบุรุษ 430-630 บาทต่อวัน 7.การดูแลผู้สูงอายุ 500 บาทต่อวัน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/130/T_0016.PDF