รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 สาขารับใช้สังคม จากการคัดเลือกของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสอนและการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ ได้เข้ารับโล่พระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง” (New Opportunities and Challenges: Thai Higher Education into the Virtual World) โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัยประธานรัฐสภา และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มากล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โอกาสและความท้าทายใหม่: อุดมศึกษาไทยสู่โลกเสมือนจริง” มีการเสวนาวิชาการเรื่อง “เส้นทางอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” โดยผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัย และการประกวดผลงานวิจัย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง จัดโดย ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับ สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

สำหรับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

  1. ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดวงพร วีระวัฒนกานนท์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. ศาสตราจารย์ ดร.ขำคม พรประสิทธิ์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ สาขารับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ  วุฒิดิษฐโชติ

ผมเป็นเด็กต่างจังหวัด กำพร้าพ่อ-แม่ ตั้งแต่ อายุ 3 ขวบ ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจน มีคุณตาและคุณยายเป็นผู้เลี้ยงดู ต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัวและพึ่งพาตนเอง จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก INPT-ENSEEIHT สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นของ INPT-ENSEEIHT) มีความมุ่งมั่น พยายาม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคม เพราะความลำบากตั้งแต่เล็ก จึงอยากช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น เมื่อสังคมรอบข้างดีขึ้น เราก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วย

ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

ผมมีความรู้สึกตื้นตัน ภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รางวัลอันทรงเกียรติ ได้รับโล่ พระราชทานต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดีใจที่ผลงานที่ทำมาตลอดหลายปี ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม จนได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อนร่วมงาน สภาคณาจารย์และพนักงาน มจพ. ครอบครัว รวมทั้งผู้สนับสนุนทุกท่านช่วยเหลือ ทำให้ผมมีโอกาสทำงานกับสังคมอย่างเต็มที่ จนได้มาซึ่งรางวัลดังกล่าว

ข้อคิดในการทำงาน

เมื่อยังไม่มีโอกาส ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อรอโอกาสได้ทำงาน เมื่อได้โอกาส แม้งานนั้นจะยากแค่ไหน หากตั้งใจและมุ่งมั่น เราสามารถทำงานสำเร็จได้ งานที่ใหญ่และยากขึ้น อาจทำให้เราท้อใจ แต่เมื่อทำสำเร็จ ทำให้เราเก่งขึ้น เวลาท้อให้ดูคนที่แย่หรือลำบากกว่า คนพิการยังดำรงชีวิตอยู่ได้ เรามีร่างกายครบสมบูรณ์ต้องใช้ชีวิตให้ดีเช่นเดียวกัน ต้องบริหารเวลา พัฒนาตนเอง ดูแลคนที่เรารัก ที่สำคัญต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม เพราะหากสังคมดี เราก็อยู่ดีมีสุขไปด้วยกัน