กลุ่มดีเซล
-ดีเซล B20 ลิตรละ 33.94 บาท
-ดีเซล ลิตรละ 33.94 บาท
-ดีเซล B7 ลิตรละ 33.94 บาท
-ไฮ พรีเมียม ดีเซล B7 ลิตรละ 43.16 บาท

กลุ่มเบนซิน
-แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 34.99 บาท
-แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 34.54 บาท
-แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 36.58 บาท
-แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 36.55 บาท
-เบนซิน ลิตรละ 44.66 บาท