เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 14/2564 เรื่องการจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) โดยมีสาระสำคัญว่า เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีคำสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 392563 เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 ธ.ค.2563 โดยให้เพิ่มศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าศูนย์ อีกทั้งให้หัวหน้าศูนย์และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 28 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19

สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่…คลิก