เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ ที่ดำเนินการผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 420 ราย ดังนี้ วิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 291 ราย และวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 129 ราย และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 รวมทั้งสิ้น จำนวน 20 ราย ดังนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัย จำนวน 1 ราย รองผู้อำนวยการวิทยาลัย จำนวน 19 ราย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในระบบ DPA ของสถานศึกษาที่สังกัด

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2566 เห็นชอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มเติม เป็นผู้มีคุณสมบัติ เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ที่ยื่นคำขอผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งสิ้น จำนวน 214 ราย ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 132 ราย และครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 82 ราย

ทั้งนี้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติ เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เพิ่มเติม จะอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน นับจากนี้ สอศ. พร้อมเร่งรัดและขับเคลื่อนในการดำเนินการขอมีวิทยฐานะ เพื่อการสร้างความก้าวหน้า เป็นขวัญกำลังในใจ และเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพครูอาชีวศึกษา