เมื่อวันที่ 9 ก.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศเรื่อง ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติ เซนต์ แอนดรูว์ส กทม. และโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ส่งหนังสือแจ้งให้โรงเรียนเอกชนรับทราบถึงแนวปฏิบัติและทบทวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 แล้ว

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นให้ปรับขึ้นได้ โดยต้องไม่กระทบกับผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนอยู่เดิม แต่โรงเรียนแจ้งว่าได้ทบทวนแล้วและมีเหตุผลความจำเป็นในการปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นประจำปีการศึกษา 2564 ศธ.พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง จึงขอใช้อำนาจตามมาตรา 34 พ.ร.บ.การศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงให้โรงเรียนนานาชาติ เซนต์ แอนดรูว์ส กทม. และโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา ลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้คงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นเท่ากับปีการศึกษา 2563 หากมีความจำเป็นให้ปรับขึ้นได้ โดยต้องไม่กระทบกับผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนอยู่เดิม.