พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) กล่าวว่า มมร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) บูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education เผยแพร่แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปตามหลักบวร ซึ่งจะจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ทั้งนี้ได้รับเมตตาปาฐกถาพิเศษจาก สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานที่ปรึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฯ และบรรยายพิเศษโดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการ มส. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และมีการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิในภูมิภาคต่างๆ เพื่อร่วมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

พระมหาฉัตรชัย กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวจะดำเนินการทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ดังนี้ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง) วันที่ 18 ก.ย. เวลา 12.00น. ดำเนินการโดย มมร (ส่วนกลาง) ร่วมกับวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย และวิทยาเขตสิริธรราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) วันที่ 22 ก.ย. เวลา 12.00น. ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับ วิทยาเขตร้อยเอ็ด และมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (ภาคใต้) วันที่ 24 ก.ย. เวลา 12.00 น. ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับวิทยาเขตศรีล้านช้าง และครั้งที่ 4 (ภาคอีสาน) วันที่ 26 ก.ย. เวลา 12.00น. ดำเนินการโดย มมร วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ผ่านระบบ Zoom meeting ID 938 6777 8768 Passcode 294256 โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000 รูป/คน และผู้ที่เข้าร่วมรับฟังจะได้รับวุฒิบัตรจาก มมร และป.ป.ช. สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0-2444-6000 ต่อ 1092-1095 หรือที่ www.mbu.ac.th