เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8-9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ตนพร้อมนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) นายสมบัติ รุ่งรัศมี ผอ.กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และนางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการ กยศ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โดยความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อร่วมแก้ไขปัญหากรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษไม่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน กยศ. โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษาและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและให้นักศึกษายื่นข้อมูลในระบบเพิ่มเติม ซึ่งมีนักศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารและได้รับอนุมัติแล้ว 2,211 ราย ยังรอการตรวจสอบข้อมูลเอกสารเพื่ออนุมัติ 1,596 ราย ทั้งนี้ หาก กยศ.ตรวจสอบแล้วพบว่า คุณสมบัติสอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก็จะอนุมัติการกู้ยืมโดยนักศึกษาจะได้รับค่าครองชีพภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

รองปลัด อว. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. มีความห่วงใยนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว จึงสั่งการให้ลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาร่วมกับ กยศ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน กระทรวง อว.ในฐานะต้นสังกัดซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ต้องคุ้มครองนักศึกษาโดยยึดประโยชน์ของนักศึกษาเป็นหลัก เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทางการศึกษา และได้ศึกษาในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ อว. ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กยศ. ก็ถือว่าคลี่คลายด้วยดี ส่วนประเด็นการบริหารจัดการศึกษา อว. จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป