ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำชี เชื่อมระหว่างบ้านสวรรค์น้อย ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ถึง บ้านโคกสวาย ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ งบประมาณ 59.900 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้ว 74.72% เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 67

ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ความยาว 200 เมตร ความกว้าง 9 เมตร พร้อมถนนเชิงลาดคอสะพานชนิดลูกรัง ความยาวรวม 3,940 เมตร ความกว้าง 6 เมตร

โดยสะพานดังกล่าวจะสามารถช่วยร่นระยะทางจากเดิมได้ประมาณ 40 กิโลเมตร (กม.) รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถเดินทางเชื่อมระหว่างตำบล อำเภอ จังหวัดได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น