นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับ น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อบูรณาการข้อมูล การทำงาน และความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน 77 จังหวัด โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดวธ. ผู้บริหารวธ. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เข้าร่วมประชุม ได้เห็นชอบแนวทางการบูรณาการข้อมูล การทำงาน และความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน 77 จังหวัด โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ 1. แหล่งท่องเที่ยวในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัด เช่น วัด ศาสนสถาน แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน เป็นต้น 2. งานเทศกาลประเพณีที่สำคัญแต่ละเดือนในจังหวัดต่างๆ และ 3. แหล่งท่องเที่ยวในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เช่น แหล่งท่องเที่ยวในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและวธ. อาทิ โครงการท่องเที่ยวไร่กาแฟของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โครงการตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา โครงการเที่ยวชุมชน ยลวิถีของวธ. เป็นต้น ทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลายและน่าสนใจ ช่วยจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไปเที่ยวชม

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ วธ.จะร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพศ. จัดทำแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบ 3 วัน 2 คืน โดยเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว 3 จังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกัน และตั้งเป้าหมายจะนำร่องการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส รวมทั้งสงขลาและสตูล เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติได้เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว อาทิ วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน ภูเขา น้ำตก ทะเล ตลาดวัฒนธรรม รวมทั้งชมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ชิมอาหาร ผลไม้ท้องถิ่น และช้อปผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ด้วย ซึ่งวธ.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพศ. ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการบูรณาการข้อมูล การทำงาน และความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน 77 จังหวัด เพื่อขับเคลื่อน Soft Power กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 11 สาขา โดยเฉพาะ Soft Power ด้านท่องเที่ยวและเฟสติวัลในจังหวัดต่างๆ ด้วยมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงงานเทศกาลประเพณีที่มีทั้งระดับจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด ทำให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนและประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ