นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า แผนงานของดีอีในปี 67 เร่งดำเนินงาน 7 ด้าน  คือ 1.นโยบายคลาว์ด เฟิร์ส ด้วยการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้เทคโนโลยีคลาว์ด ในการเก็บข้อมูลภาครัฐเพื่อเพิ่มความปลอดภัย โดยในปี 67 มีความต้องการ 1 แสนวีเอ็ม และหากยกระดับเป็นรัฐบาลดิจิทัล จะต้องใช้ถึง 9 แสนวีเอ็ม และช่วยประหยัดงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างของประเทศได้ 30-50% 2.ผลักดันใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ด้วยการพัฒนา เอไอ ภาษาไทย ให้แล้วเสร็จปีนี้ พร้อมร่างกฎระเบียบและจริยธรรมที่ ใช้งานเกี่ยวกับเอไอ รวมถึงนำเอไอมาช่วยการพยากรณ์อากาศอัจฉริยะ เป็นต้น

ส่วนนโยบายที่ 3. หนึ่งอำเภอ หนึ่งไอทีแมน ครอบคลุม 878 อำเภอทั่วประเทศ โดยบรรจุเป็นพนักงานราชการ และยกระดับสถิติจังหวัด เป็นดิจิทัลจังหวัดด้วย โดยเตรียมนำเสนอ ครม. เห็นชอบ คาดว่าจะใช้งบปีละ 200 กว่าล้านบาท พร้อมสร้างศูนย์ดิจิทัลชุมชน 2,222 แห่ง ให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน 24,654 หมู่บ้าน รวมถึงสร้างชุมชนโดนใจมากกว่า 500 ชุมชน

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า สำหรับนโยบายที่ 4 พัฒนากำลังคนดิจิทัล จำนวน 50,000 คน โดยการรวมมือกับหน่วยงาน ต่างๆ รวมถึงมีการตั้งอาสาสมัครดิจิทัล และสภาเยาวชนดิจิทัล เพื่อขยายผลให้ความรู้ดิจิทัลประชาชน พร้อมวางแผนดึงดูดกำลังคนดิจิทัลและมีการทำ (โกบอล ดิจิทัล ทาเลนท์ วีซ่า) เพื่อดึงคนจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศไทย ส่วนนโยบาย ที่ 5 เซลล์ บอร์ดคลาส พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนภัยทุกประเภทให้กับประชาชน ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ มีการส่งข้อความแบบเจาะจง ในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด กรอบวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยจะได้เห็นภายในปีนี้

สำหรับนโยบายที่ 6 แก้ปัญหาภัยออนไลน์ มีการยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ผ่านศูนย์ เอโอซี 1441 โดยนำ เอไอ ตรวจจับวิเคราะห์ประมวลผลบัญชีม้า พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตื่อนหมายเลขโทรศัพท์ของมิจฉาชีพออนไลน์ และนโยบายที่ 7 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันดิจิทัลของประเทศให้ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 33 ในปี 67 นี้ จากอันดับที่ 35 ในปี 66

“การเพิ่มขีดความสามารถในด้านการแข่งขันด้านดิจิทัล กระทรวงดีอี พร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ World Digital Competitiveness Ranking ตามการจัดอันดับของ IMD กระทรวงให้ความสำคัญในการสนับสนุนตัวชี้วัดของ IMD อย่างเต็มที่ อาทิ การพัฒนาการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น” นายประเสริฐ  กล่าว