สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 และผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบ 2 อีก 5,000 บาท โดยในวันที่ 28 กันยายน 2564 กำหนดวันโอนเงินแก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 และมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม รวมถึงผู้ประกันตนพื้นที่ 3 จังหวัด อีกครั้งดังนี้

วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,017,296 คน รอบที่ 2 อีกคนละ 2,500 บาท

วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา (ที่ขึ้นทะเบียนใหม่) และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 356,328 คน จะได้รับเยียวยา รวม 2 รอบ คนละ 10,000 บาท

วันที่ 30 กันยายน 2564 จะเป็นช่วงระยะเวลาในการโอนเงินเยียมยารอบเก็บตกของผู้ประกันตนมาตรา 40 สำหรับผู้ที่โอนไม่สำเร็จ

วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 ผู้ประกันตนที่ยังไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยา โดยสามารถเข้าไปที่ได้ที่ www.sso.go.th

อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ประกันตนที่ตกหล่น และอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยา แต่ได้ไม่รับเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบทบทวนสิทธิ โดยผู้ทบทวนสิทธิสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวยาได้ที่ www.sso.go.th พร้อมกรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อกลับได้ นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก 29 จังหวัดสีแดงเข้ม โดยยึดวันประทับตามไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อยัง สปส.ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง