เมื่อวันที่ 23 ก.พ. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานโครงการ ปั้นฝันด้วยพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพ สู่ฐานอนาคตที่มั่นคง ระยะที่ 3 และขับเคลื่อนนโยบาย ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank) ที่ทาง สพป.ขก.เขต 5 ร่วมกับวิทยาลัยฯ จีเทค จัดขึ้น โดยมีนายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว(พี-เทค) อุปนายกฝ่ายวิจัยและพัฒนาสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชนูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ประธานจัดกิจกรรม มีดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวิศรุต ปู่เพ็ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางสาวอ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ.รักชาติ เรืองเจริญ ผกก.สภ.ชุมแพ ร.อ.ปฏิศักดิ์ นามวิจิตร ผบ.ร้อย.สสก.ร.8 พัน. 2 ผู้แทน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 พร้อมด้วยตัวแทนภาครัฐ เอกชนในพื้นที่รวมถึงคณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2000 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค)

ผศ.ดร.เกรียงไกร ปัญญาประเสริฐกุล ผู้ก่อตั้ง/ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว(พี-เทค) เปิดเผยว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน เรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้มีทักษะเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต รวมถึงนโยบายธนาคารหน่วยกิตการศึกษา คือ ระบบสำหรับผู้ที่ต้องการสะสมหน่วยกิตหรือผลการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ มาสะสมเป็นหน่วยกิตฝากไว้ในธนาคารหน่วยกิต เพื่อไว้สำหรับโอนย้ายหน่วยกิต เทียบโอนผลการเรียน เมื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ เป็นการลดระยะเวลาในการศึกษา

วิทยาลัยฯ ของเรามีความพร้อมด้านสถานศึกษา ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์การผลิตนักศึกษาสายอาชีพ ที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพร้อมขับเคลื่อนสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปกับหน่วยงานภาครัฐ อาทิ โครงการ ปั้นฝันด้วยพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพ สู่ฐานอนาคตที่มั่นคง นโยบาย ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank) ล้วนอยู่ในแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างการแลกเปลี่ยนฐานอาชีพระหว่างองค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ มีการจัดบรรยายพิเศษให้ความรู้ นักเรียน นักศึกษา ก่อนตัดสินใจเลือกเรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง

ด้านนายนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปั้นฝันด้วยพหุปัญญา พัฒนาทักษะอาชีพสู่ฐานอนาคตที่มั่นคง ระยะที่ 3 ในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งส่งเสริมให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัด ส่งเสริมการอ่าน เพื่อสร้างอนาคต สร้างรายได้ กระจายอำนาจการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย และใช้ระบบเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่จัดทำหลักสูตร และให้คำแนะนําที่เหมาะสมกับความรู้ความสนใจของผู้เรียน ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายวิชาการและสายอาชีพ ให้มีรายได้จากวิชาที่เรียน โอกาสฝึกงานระหว่างเรียน เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถตรงต่อความต้องการของการจ้างงานและที่สำคัญที่สุดรัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญของความเหลือมล้ำทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียน ทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค คุณภาพและสมรรถนะที่สำคัญจําเป็นตามบริบทของประเทศและสังคมโลก โดยเน้นให้ผู้เรียน “ เรียนดี มีความสุข” ซึ่งในปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน(จี-เทค) ได้จัดทำโครงการปั้นฝันด้วยพหุปัญญาพัฒนาทักษะอาชีพสู่ฐานอนาคตที่มั่นคง โดยได้ดำเนินการเป็นลักษะของการ ทำ MOU กับสถานบันอาชีวศึกษา ฝึกทักษะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งได้ดำเนินการมาในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ผลจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา พบว่ามีนักเรียนมัธยมศึกษาเข้าเรียนต่อในสายอาชีพมากกว่าสายสามัญ ด้วยนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเสริมด้านอาชีพ การสร้างรายได้ระหว่างเรียน การลดภาระนักเรียนลดภาระผู้ปกครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จึงต่อยอดโครงการปั้นฝันด้วยพหุปัญญาพัฒนาทักษะอาชีพสู่ฐานอนาคตที่มั่นคง ให้เป็นระยะที่ 3 โดยพัฒนานักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเรียบแบบสะสมหน่วยกิต (Cradit bank) เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจในสายอาชีพได้สมัครเรียนตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าโครงการเก็บหน่วยกิตฝากไว้เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เมื่อพร้อมที่จะเข้าเรียนสายอาชีพสามารถนำหน่วยกิตที่สะสมไว้เข้าศึกษาต่อได้สถานบันอาชีวศึกษาเป็นการลดระยะเวลาในการศึกษาจาก 3 ปี เหลือ 2 ปี จบการศึกษาเร็ว มีทักษะพร้อม มีสถาบันรองรับการมีงานทำ ฝึกงานสร้างรายได้ ลดภาระผู้ปกครองได้แบบยั่งยืน