นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า บวท. ได้เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจภาคความมั่นคงของประเทศ โดยปี 67 กองทัพไทยกำหนดช่วงเวลาการฝึกร่วมผสมทางทหารระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหรัฐอเมริกา หรือ “คอบร้าโกลด์” ซึ่งเป็นปีที่ 43 ของการฝึกความร่วมมือทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 26 ก.พ.-8 มี.ค. 67 เวลา 08.00-21.00 น. ทุกวันจันทร์- ศุกร์ โดยการฝึกดังกล่าว จำเป็นต้องปิดห้วงอากาศในบริเวณพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และด้านใต้ของประเทศ เพื่อใช้ทำการฝึก

นายณพศิษฏ์ กล่าวต่อว่า บวท. ได้เตรียมพร้อมบริหารจราจรทางอากาศในช่วงเวลาดังกล่าว โดยได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพอากาศอย่างใกล้ชิด จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศไปประจำศูนย์บัญชาการการฝึกฯ ทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับกองทัพไทย อีกทั้งได้เตรียมแผนบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศตลอดห้วงการฝึก โดยแจ้งให้สายการบินปรับการใช้เส้นทางบินตามคำแนะนำของศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศ อีกทั้งได้มีการบริหารจัดการความสูง เพื่อลดการกระจุกตัวในห้วงอากาศ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่ห้วงอากาศมีจำกัด จึงอาจเกิดความล่าช้าบ้างเล็กน้อย ในบางช่วงเวลาของการฝึก ขอให้ผู้โดยสารรับฟังข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์จากสายการบิน และท่าอากาศยานอย่างใกล้ชิด โดย บวท. พร้อมอำนวยความสะดวก และบริหารจราจรทางอากาศ เพื่อให้เกิดผลกระทบความล่าช้าของเที่ยวบินน้อยที่สุด และเพื่อความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินเป็นสำคัญ.