เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 67 พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร.(กม) ประธานกรรมการ มอบหมายให้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม 4) ในฐานะรองประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้งให้หัวหน้าสถานีตำรวจแห่งท้องที่ทราบ ในกรณีที่จะแต่งเครื่องแบบตำรวจ หรือแต่งกายโดยใช้เครื่องแต่งกายคล้ายเครื่องแบบตำรวจเพื่อการแสดง พ.ศ. … ครั้งที่ 1/2567

โดยมี นายกิตติณัฏฐ์ วิญญรัตน์ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม นางสาวลักขณา จักราภิรักษ์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นางสาวอุมาพันธ์ ตังคจิวางกรู ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายนรุตม์ ธัญวงษ์ ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นายสรรเสริญ เดชสีหธนานนท์ ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรม นายสุริยา สิทธิกรณ์ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร