เมื่อวันที่ 1 มี.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 2,335 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เฉลี่ย 5.16 คะแนน ลดลงเล็กน้อยจากเดือนมกราคม 2567 ที่ได้ 5.48 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ผลงานของฝ่ายค้าน เฉลี่ย 5.52 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือการแก้ปัญหาความยากจน เฉลี่ย 4.78 คะแนน นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ เศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 51.15 นักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 68.41

ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ประชาชน ชื่นชอบประจำเดือน คือ แก้หนี้นอกระบบ ร้อยละ 41.67 ผลงานฝ่ายค้านที่ชื่นชอบประจำเดือน คือ การตรวจสอบโครงการต่าง ๆ เช่น ดิจิทัลวอลเล็ต ร้อยละ 57.93 จากผลสำรวจจะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนดัชนีการเมืองไทยเดือนกุมภาพันธ์ลดลงทุกตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านราคาสินค้า การว่างงาน ความยากจน และปัญหายาเสพติดที่ได้คะแนนไม่ผ่านครึ่ง สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหาที่ประชาชนคาดหวังและต้องการให้แก้ไขแบบเห็นผลในเร็ววัน ในขณะที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานอย่างละเอียดและต่อเนื่องนั้น รัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างผลงานด้วยเช่นกัน