เช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 6 แห่ง ประจำเดือนมีนาคม 2567 ว่าอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้าง? (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ = 0.45-0.55% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR = 7.1% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR = 7.55% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR = 7.3% ต่อปี

ธนาคารกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ = 0.3% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR = 7.05% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR = 7.52% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR 7.57% ต่อปี

ธนาคารกสิกรไทย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ = 0.3% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR = 7.27% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR = 7.59% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR = 7.3% ต่อปี

ธนาคารไทยพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ = 0.3% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR = 7.05% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR = 7.575% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR = 7.3% ต่อปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ = 0.3% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR = 7.28% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR = 7.575% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR = 7.4% ต่อปี

ธนาคารทหารไทยธนชาต

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ = 0.125% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR = 7.725% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR = 7.85% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR = 7.83% ต่อปี

(ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 1 มี.ค. 67)