เมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่จ.สุราษฎร์ธานี .นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่พรุคลองควาย ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี 2567 พร้อมพัฒนาสู่แหล่งกักเก็บน้ำที่มีมาตรฐาน แก้ปัญหาน้ำท่วม ส่งเสริมการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

นายพงศ์รัตน์ กล่าวว่า แต่เดิมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เกิดปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุดหลายพื้นที่ ท่วมขังเป็นเวลานานและซ้ำซาก ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการที่คูคลองตื้นเขิน ไม่ได้ปรับปรุงเป็นเวลานาน ประกอบกับความเจริญของการขยายตัวเมืองและความเจริญด้านวัตถุ ทำให้คูคลองที่เคยเป็นแหล่งระบายน้ำได้ดีในอดีตนั้น ถูกทับถม เต็มไปด้วยดิน หิน ทราย และซากปรักหักพัง จนมีสภาพที่ตื้นเขิน หรือบางแห่งมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำ เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจะทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำ ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นได้มีนโยบายเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยการทำเป็นแหล่งเก็บกักน้ำหรือแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ ทำการขุดลอกคูคลองให้มีพื้นที่เก็บน้ำเพียงพอและดำเนินการวางแผนการระบายน้ำอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนกว่า 13,383 ครัวเรือน

สำหรับการพัฒนาพื้นที่พรุคลองควายนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับการประสานจาก เทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ขอเสนอจัดตั้งงบประมาณสำหรับดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพรุคลองควายให้เป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ และป้องกันการรุกล้ำที่ดินบริเวณรอบพรุคลองควาย ส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนได้มีพื้นที่ออกกำลังกาย ทั้งลู่วิ่ง ทางจักรยาน มีต้นไม้ร่มรื่น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดของคนในพื้นที่ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม และเพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้มีความเหมาะสมเป็นระเบียบและเป็นไปตามมาตรฐานของชุมชน โดยเน้นให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งกรมฯ ได้เร่งกำชับให้เป็นไปตามแผนงาน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพ.ย. 2567 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย คุ้มค่าอย่างสูงสุด พร้อมพัฒนาสู่การเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป

ส่วนโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2 เป็นโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการวางระบบท่อ จัดทำอาคารบ่อสูบน้ำ ปรับปรุงระบบการไหลของน้ำ รองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเม.ย. 2568 เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบายน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างรวดเร็ว เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงความปลอดภัยในพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัด