เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่อาคารรัฐสภา นายกิตติ สมทรัพย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และนายนพดล ทิพยชล โฆษกคณะ กมธ. รับยื่นหนังสือจากนายชิน มะยุโรวาศ ตัวแทนผู้ประกอบการสิ่งทอ เรื่องขอให้ตรวจสอบศูนย์ Certificate of Identity : CI แรงงานเมียนมา ที่มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการการออกหนังสือรับรองบุคคลของแรงงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากมีผู้ประกอบการสิ่งทอหลายแห่งทั่วประเทศร้องเรียนว่า เมื่อนำแรงงานเมียนมาไปใช้บริการศูนย์ CI เพื่อออกหนังสือรับรองบุคคล จะถูกเรียกเก็บเงินค่าบริการเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการและแรงงาน อีกทั้งเงินที่ต้องชำระนั้น เป็นเงินที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการชำระด้วยเหตุใด และเมื่อคำนวณรวมเงินส่วนต่างที่เรียกเก็บนับเป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่าสูงมาก จึงขอให้มีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายนภดล กล่าวว่า ปัจจุบันแรงงานเมียนมา นิยมเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะต้องผ่านการลงทะเบียนและทำหนังสือรับรองบุคคล ซึ่งเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์ เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยจะเร่งนำเรื่องดังกล่าว เสนอคณะ กมธ. เพื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป.