กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง Graphics Design และ ตำแหน่งเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เงินเดือน 15,000 บาท ปฏิบัติงานที่กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบางบัว) มีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่ง Graphics Design เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี คุณสมบัติ : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา, สามารถใช้โปรแกรม Photoshop Illustrator ได้เป็นอย่างดี, สามารถออกแบบ Infographic หนังสือ E-book วารสาร รายงานประจำปี ได้, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ติดต่อเจรจา ประสานงานได้ และมีพื้นฐานในการถ่ายภาพ

2.ตำแหน่งเขียนข่าวประชาสัมพันธ์คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง, เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ บทความได้, สำรวจ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์, ดำเนินการรวบรวม สรุปข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เพื่อเสนอผู้บริหาร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการประกันสังคมสิทธิลาพักร้อนตามระเบียบราชการ

ผู้ที่สนใจสมัครงาน สามารถส่งประวัติมาได้ที่ [email protected] หรือ โทร. 0-2551-5189 (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่)