ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 กรุงเทพมหานคร ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามโครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งเปิดรับสมัคร 899 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม-10 เมษายน 2567 โดยไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 39 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 255 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 167 อัตรา
4. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
5. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 32 อัตรา
6. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
7. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
8. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 181 อัตรา
9. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
10. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
11. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 175 อัตรา
12. โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,500 บาท
2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตําแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างปีการศึกษา 2560-2566
2. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่
– สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
– วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
(เฉพาะผู้สมัครคัดเลือกตําแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน)
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50
4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและคุณลักษณะ

การรับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม-10 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ bma-csc.bangkok.go.th/bkkselection 

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัคร
***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906