จากกรณีประเด็นร้อน ที่มีลูกค้ารายหนึ่งได้ไปทานอาหารร้านดัง ปรากฏว่าเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เจอเจ้าของร้านยืนใช้ไม้เรียวตีก้นลูกน้องนับ 11 ครั้ง เหตุเพียงเพราะมาทำงานสาย และไม่ยอมให้ปรับเงิน จึงต้องลงโทษด้วยการตีเพื่อสั่งสอน งานนี้ทำให้บนโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ล้นหลามว่า แบบนี้ผิดกฎหมายแรงงานไหม ทั้งในเรื่อง หากลูกจ้างมาสายต้องถูกหักเงินเดือนได้เหรอ?

“ทีมข่าวเดลินิวส์ออนไลน์” จะพาทุกคนไปไขข้อสงสัยประเด็นนี้กัน หากลูกจ้างมาสาย นายจ้างสามารถตัดเงินเดือนได้หรือไม่ โดยตามมาตรา 76 ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ

(1) ชำระภาษีเงินได้ตามจำนวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
(2) ชำระค่าบำรงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
(3) ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอมถ่วงหน้าจากลูกจ้าง
(4) เป็นเงินประกันตามมาตรา 10 หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระทำ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
(5) เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม

การหักตาม (2) (3) (4) และ (5) ในแต่ละกรณีห้ามมิให้หักเกินร้อยละสิบ และจะหักรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกำหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา 77 เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

อย่างไรก็ตาม จากข้อกฎหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า นายจ้างไม่สามารถหักเงินลูกจ้างได้ในกรณีมาสายหรือทำผิด หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ…