เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดเชียงใหม่ ยังวิกฤติด้านไฟป่า และหมอกควัน PM2.5 จากไฟป่าเมื่อวานนี้จำนวน 381 จุด พบใน อ.สะเมิง มากที่สุด นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมปลัดจังหวัด ปภ.จังหวัด ผอ.อุทยาน ผอ.ป่าไม้ ป้องกันจังหวัด ไปสนับสนุน นายอำเภอสะเมิง และทุกหน่วยงานในพื้นที่ เร่งทำให้การบริหารจัดการเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดับไฟให้ได้เร็วที่สุด โดยการแก้ไขสถานการณ์ ได้ส่งชุดปฏิบัติการกำลังพลหลายร้อยนาย ทั้งจากฝ่ายปกครอง กระทรวงทรัพยากรฯ และอาสาสมัครท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดินเท้าเข้าไปดับไฟทุกจุด ตั้งเป้าดับให้ได้ภายในวันเดียวให้ได้มากที่สุด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย นำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปปฏิบัติการ 2 ลำ ทิ้งน้ำร่วมกับกำลังพลภาคพื้น เบื้องต้นสามารถควบคุมไฟดับได้แล้ว 50% โดยเช้าวันนี้ ยังใช้เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ ทิ้งน้ำตามพื้นที่ทีมภาคพื้นดินเข้าไม่ถึงเพื่อเร่งดับไฟป่า เพื่อลดควัน ลดฝุ่น เพื่อลมหายใจที่สะอาดของคนเชียงใหม่

ข้อมูลจากศูนย์อำนวยป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานจุดความร้อน (Hotspot)ประจำวันที่ 30 มี.ค. 67 รอบเช้าจังหวัดเชียงใหม่พบจุดความร้อน จำนวน 186 จุด พบในพื้นที่อำเภอสะเมิง 36 จุด, แม่แจ่ม 31 จุด, เชียงดาว 27 จุด, อมก๋อย 19 จุด, แม่แตง 15 จุด, ไชยปราการ 10 จุด, กัลยาณิวัฒนา 10 จุด, ฮอด 6 จุด, ฝาง 6 จุด, ดอยเต่า 5 จุด, จอมทอง 5 จุด, พร้าว 4 จุด, แม่ออน 3 จุด, แม่วาง 3 จุด, แม่อาย 3 จุด, สันทราย 1 จุด, ดอยสะเก็ด 1 จุด และหางดง 1 จุด

จังหวัดเชียงใหม่มีค่า pm2.5 เฉลี่ยรายชั่วโมงจากเว็บไซต์ cmuccdc.org ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน ณ เวลา 08.00 น. พบว่า สูงสุดอยู่ที่ 1.รพ.สต.บ้านปางมะเยา ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีค่า 419 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2.รร.บ้านออน จ.เชียงใหม่ มีค่า 398 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 3.บ้านหัวโท หมู่ 6 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีค่า 373 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 4.รพ.สต.บ้านไตรสภาวคาม ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีค่า 332 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 5.บ้านแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีค่า 289 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เช่นเดียวกับข้อมูลจาก https://www.iqair.com/th/thailand/chiang-mai เวลา 08.00 น. ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพอากาศ US AQI จังหวัดเชียงใหม่อยู่อันดับ 1 ของโลก มีค่า 166 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นสีแดงมีมีผลกระทบต่อทุกคน ความเข้มข้น PM2.5 ในเชียงใหม่ขณะนี้ เป็น 17.1 เท่าของค่าแนวทางคุณภาพอากาศประจำปีขององค์การอนามัยโลก

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมชี้แจงโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วม ภายใต้บริบทของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน เข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้รายงานข้อมูลว่า ขณะนี้มีอากาศยานที่ประจำการอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 16 ลำ ทั้งอากาศยานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อากาศยานเกษตรฯ และอื่นๆ ซึ่งใช้สำหรับปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวน ส่งกำลังพล และดับไฟ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา ครม. ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ให้พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ และพื้นที่ที่มีจุดความร้อนและความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไฟป่า เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละออง PM2.5

นายนิรัตน์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากจังหวัดใดในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีเหตุจำเป็นต้องใช้อากาศยานช่วยในการดับไฟป่า สามารถประสานขอใช้อากาศยานในการปฏิบัติภารกิจได้ทันที พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คอยเป็นศูนย์ประสานงานให้กับจังหวัดในภาคเหนือตอนบน 1 ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัวที่สุด โดยหน่วยงานที่ดูแลอากาศยานจะต้องพร้อมขึ้นบินเพื่อปฏิบัติภารกิจทันทีเมื่อได้รับการประสานร้องขอใช้อากาศยาน ยกเว้นอากาศยานมีข้อขัดข้องทางเทคนิค ที่ทำให้เสี่ยงอันตราย ซึ่งจะต้องปฏิบัติภารกิจด้วยความ “ว่องไว ปลอดภัย และไม่ล่าช้า” ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมที่จะสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลให้ได้โดยเร็วที่สุด.