เวลานี้ถนนทุกสาย  ยุทธศาสตร์ทุกองค์กร โดยเฉพาะด้านพลังงาน ต่างเดินหน้าสู่พลังงานสีเขียว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโลก ซึ่ง บมจ.ผลิตไฟฟ้า หรือเอ็กโก กรุ๊ป เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ และธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องในระดับสากล ได้ประกาศเป้าหมายในการเพิ่มกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดรับกับยุคเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงร่วมผลักดันอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน   

ปัจจุบันเอ็กโกฯ มีกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นจากพลังงานหมุนเวียนรวม 1,440 เมกะวัตต์ ทั้งจากชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมทั้งบนบกและนอกชายฝั่ง เซลล์เชื้อเพลิง และระบบ  กักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ โดยคิดเป็นสัดส่วน 21% ของกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด 6,996  เมกะวัตต์  มีนโยบายเพิ่มกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเปลี่ยนผ่านต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงการสร้างความสมดุลใน 3 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงทางพลังงาน ราคาที่แข่งขันได้ และการดูแลสิ่งแวดล้อม EGCO Group จึงได้กำหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 3 ระยะ   

เป้าหมายระยะสั้นภายในปี 2573 ลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Carbon Emissions Intensity) ลง 10% และเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 30%

เป้าหมายระยะกลางภายในปี 2583 บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral)

เป้าหมายระยะยาวภายในปี 2593 บรรลุการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

ภายใต้เป้าหมายดังกล่าวได้วางโรดแมปในการดำเนินธุรกิจไว้อย่างรอบด้าน ได้แก่ ไม่ลงทุนใหม่ในธุรกิจถ่านหินหรือการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังงานหลักที่อยู่ใน Portfolio ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การนำไฮโดรเจนและแอมโมเนียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์     การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน  

นอกจากนี้ จะเน้นการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก เช่น ไฮโดรเจน ที่มีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมไฟฟ้า รวมถึงการเข้าร่วมในตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต (IREC) และการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

เอ็กโก้ฯ ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการลงทุน 17.46% ในบริษัท เอเพ็กซ์ คลีน เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง แอลแอลซี (APEX) ผู้นำในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดพลังงานหมุนเวียนที่มีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุดในโลก นับตั้งแต่ EGCO Group เริ่มเข้าถือหุ้นในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน      APEX ได้ขายโครงการพลังงานหมุนเวียนไปแล้ว 300 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เองอีก 294 เมกะวัตต์ ปัจจุบัน APEX มีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 7 โครงการ รวมกำลังผลิต 1,035 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งหมด 239 โครงการ รวมกำลังผลิตกว่า 59,000 เมกะวัตต์

อย่างไรก็ตามปีนี้ ได้ตั้งงบลงทุน 30,000 ล้านบาท มีเป้าหมายจะเพิ่มกำลังผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นอีก 1,000 เมกะวัตต์ มุ่งเน้นการขยาย Portfolio พลังงานหมุนเวียน และการลงทุนและเดินเครื่องโรงไฟฟ้าคุณภาพสูงที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งสนับสนุนเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าเหล่านั้นตั้งอยู่  โดยมีความได้เปรียบจากการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งใน 8 ประเทศที่มีฐานทางธุรกิจอยู่แล้ว  

สำหรับความมุ่งมั่นส่งเสริมพลังงานสะอาดและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ไม่เพียงสะท้อนอยู่ในแผนการลงทุนและเป้าหมายทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสะท้อนผ่านการยอมรับในระดับสากล จากการได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ ประเภทสาธารณูปโภคไฟฟ้า ในปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่ง DJSI เป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก