วันที่ 2 เม.ย. รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า วาระงานของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ในวันที่ 2 เม.ย. 2567 ช่วงเช้าเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีวาระเสร็จที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกัน แต่ประเด็นที่น่าจับตามองคือการพิจารณาแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2568-2571) ฉบับทบทวน ที่เสนอโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ หลังเพิ่งประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐไปเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2567

โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐได้ขยายงบประมาณขาดดุลเพิ่มจากกรอบเดิมอีก 1.5 แสนล้านบาท ทำให้งบประมาณขาดดุลรวมจาก 7.13 แสนล้านบาท เพิ่มเป็น 8.53 แสนล้านบาท ซึ่งคาดว่าการขยายกรอบงบขาดดุลดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในแหล่งเงินเพื่อจัดทำโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

นอกจากนี้ยังมีวาระอื่นๆ ที่น่าสนใจ คือ กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. ….

วาระเพื่อพิจารณา
-กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
-สำนักงบประมาณเสนอมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567
-กระทรวงคมนาคม เสนอ การแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

วาระเพื่อทราบ
-กระทรวงการคลัง เสนอ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางจิติธาดา ธนะโสภณ)
-สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ การแต่งตั้งเข้าจะกลับมาเรื่องสามารถให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางภาวิณา อัศวมณีกุล)
-กระทรวงคมนาคม เสนอ ผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปีงบประมาณ 2566 นโยบายของคณะกรรมการโครงการและแผนงานของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
-กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานผลการดำเนินการของสถาบันการเงินประชาชนประจำปี 2562-2565
-กระทรวงคมนาคม เสนอ คณะกรรมการต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
-กระทรวงพาณิชย์ เสนอ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
-กระทรวงการคลัง เสนอ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
-กระทรวงพาณิชย์ เสนอ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทย