เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท) เจ้าอาวาววัดอรุณราชวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะภาค 9 เป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และมอบตราตั้งเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ เนื่องในโอกาสที่ พระวชิรรัตนาภรณ์ (ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการเจ้าคณะภาค 9 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ โดยมีพระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ญาณสํวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรรมการมส. เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวสัมโมทนียกถา

ทั้งนี้ นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร ผู้พิพากษาศาสอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ (แผนกคดีภาษีอากร) เป็นผู้อ่านตราตั้งเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ ว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 จึงแต่งตั้งให้ พระวชิรรัตนาภรณ์ (ชุมพร) ฉายา นิติสาโร อายุ 47 พรรษา 25 สังกัดวัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในทางปกครองคณะสงฆ์ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะแขวงวัดอรุณ มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ ตามความในข้อ 25 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ แต่งตั้ง ณ วันที่ 3 เม.ย. 2567