เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานกำลังพล ตร. เผยแพร่ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบก. ถึง ผู้ช่วย ผบ.ตร. ลงวันที่ 24 มี.ค. 2567 ลงนามโดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ รรท.ผบ.ตร. บันทึกข้อความ ที่ 0009.231/3156 เรื่อง ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจวาระเดือนเมษายน ใจความว่า ด้วย ตร. จะดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. วาระเดือนเมษายน ตามนัยมาตรา 82 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 และข้อกำหนด ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. และผู้ทรงคุณวุฒิ ตร. พ.ศ. 2567

เพื่อให้การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด ก.ตร.ฯ ตร. จึงประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ รอง จตช. รอง ผบช. และ รอง จตร. รอง ผบก. หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่งข้างต้น โดยให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีลำดับอาวุโสดังกล่าว หากเห็นว่าข้อมูลในการจัดทำลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง สามารถยื่นเรื่องต่อ ตร.(ผ่าน ทพ.) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศลำดับอาวุโส จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ทั้งนี้ประกาศลำดับอาวุโสระดับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. 1 ราย คือ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง จตช.

ระดับ รอง ผบช. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. 12 ราย 1.พล.ต.ต.ชูฉัตร ธารีฉัตร รอง ผบช.สตม. 2.พล.ต.ต.สมเกียรติ วัฒนพรมงคล รอง ผบช.ปส. 3.พล.ต.ต.สายเพชร ศรีสังข์ รอง ผบช.ภ.3 4.พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง ผบช.รร.นรต. 5.พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รอง ผบช.ทท. 6.พล.ต.ต.กำพล กุศลสถาพร รอง ผบช.สยศ.ตร. 7.พล.ต.ต.กิตติพันธุ์ จุนทการ รอง ผบช.สพฐ.ตร. 8.พล.ต.ต.คเณศ บุญเกษมสันติ รอง พตร. 9.พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบช.ภ.9 10.พล.ต.ต.อาคม ไตรพยัคฆ์ รอง ผบช.สทส. 11.พล.ต.ต.ภวัต ประทีปวิศรุต นายแพทย์ (สบ7) รพ.ตร. 12.พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง รอง ผบช.ภ.7

ระดับรอง ผบก. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. 38 ราย 1.พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ อาจารย์ (สบ5) กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ. 2.พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี 3.พ.ต.อ.สาโรช ขวัญบุญจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ 4.พ.ต.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร 5.พ.ต.อ.สมพร กฤษณพิพัฒน์ รอง ผบก.ผอ. 6.พ.ต.อ.จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 7.พ.ต.อ.หญิง ไฉไล เที่ยงกมล รองศาสตราจารย์ (สบ5) กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร. 8.รศ.พ.ต.อ.หญิง พรทิพย์ วงค์ผดุง อาจารย์ (สบ5) กลุ่มงานคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ รร.นรต. 9.รศ.พ.ต.อ.เผด็จ โชคเรืองสกุล อาจารย์ (สบ5) กลุ่มงานคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ รร.นรต. 10.พ.ต.อ.โกศล ยามา รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี

11.พ.ต.อ.มงคล ภูวประภาชาติ รอง ผบก.ยศ. 12.พ.ต.อ.โกศล วีรวิศาล รอง ผบก.สสน. 13.พ.ต.อ.สุธี เข็มราช รอง ผบก.ศฝร.ภ.6 14.พ.ต.อ.เมฆาวิศ ประดิษฐ์ผล รอง ผบก.ภ.จว.ตราด 15.พ.ต.อ.หญิง บังอร คล้ายสกุล รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร. 16.พ.ต.อ.กตธน ศรีงามช้อย รอง ผบก.สส.ภ.5 17.พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ บุญประสิทธิ์ รอง ผบก.สส.ภ.5 18.พ.ต.อ.รณภพ พรอรุณ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม 19.พ.ต.อ.สุรพงษ์ เหมือนเผ่าพงษ์ รอง ผบก.ผอ. 20.พ.ต.อ.วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ 21.พ.ต.อ.ฐนกร คุ้มวงศ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.5 22.พ.ต.อ.มานะ นาคทั่ง รอง ผบก.ผค. 23.พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส. 24.พ.ต.อ.หญิง กัลยกร คุณมี รอง ผบก.ยศ. 25.พ.ต.อ.พงศ์พัฒน์ สุขสวัสดิ์ รอง ผบก.ศพฐ.9 26.พ.ต.อ.สุชาติ สอิด รอง ผบก.กค.ภ.9 27.พ.ต.อ.กษิภณ ศิริจันทร์ รอง ผบก.สท. 28.พ.ต.อ.หญิง รุ่งทิวา ผิวขาว รอง ผบก.พธ.

29.พ.ต.อ.สราวุธ ศรีชัย รอง ผบก.อก.ภ.3 30.พ.ต.อ.กิตติ กองแสงศรี รอง ผบก.ศฝร.ภ.3 31.พ.ต.อ.โกวิทเจริญ วัฒนศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ 32.พ.ต.อ.ภักดี ปรีชาชน รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี 33.พ.ต.อ.ดุลย์ ขวัญมั่น รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี 34.พ.ต.อ.ชยินธร สุคนธร รอง ผบก.กำแพงเพชร 35.พ.ต.อ.หญิง กษิรานิษฐ์ เตชิตวรเศรษฐ์ รอง ผบก.สก. 36.พ.ต.อ.ปัตตะ มะดาวา รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส 37.พ.ต.อ.หญิง พิชชากร ชุนรักษ์ รอง ผบก.ตส.2 และ 38.พ.ต.อ.อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์

สำหรับการแต่งตั้งวาระเดือนเมษายน เป็นการแต่งตั้งในตำแหน่ง “ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.” ยศ พล.ต.อ. แต่งตั้งจากผู้ช่วย ผบ.ตร.ที่ครองตำแหน่งครบ 1 ปี จะเกษียณอายุราชการในอีก 6 เดือนข้างหน้า หรือสิ้นปีงบประมาณ 2567 กลุ่มนี้สามารถแต่งตั้งได้ 10 คน จากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

“ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.” ยศ พล.ต.ท. เทียบเท่าผู้บัญชาการ แต่งตั้งจากรองผู้บัญชาการ ที่ครองตำแหน่งครบ 1 ปี จะเกษียณในสิ้นปีงบประมาณ 2567 กลุ่มนี้สามารถแต่งตั้งได้ 20 คน จากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และตำแหน่ง “ผู้ทรงคุณวุฒิ ตร.” ยศ พล.ต.ต. เทียบเท่าผู้บังคับการ แต่งตั้งจาก รองผู้บังคับการที่ครองตำแหน่งครบ 5 ปี จะเกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ 2567 กลุ่มนี้สามารถแต่งตั้งได้ 30 คน จากผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน

แต่กฎ ก.ตร. ให้อำนาจ ผบ.ตร. หากในวาระแต่งตั้งเดือนเมษายน มีตำแหน่งเหลือ ยังไม่ครบกรอบจำนวนตำแหน่งกลุ่มนี้ สามารถแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ขึ้นดำรงตำแหน่งกลุ่มนี้ได้ แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของตำแหน่งว่าง