ข่าวดีของพี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้ออกมาแจ้งเตือนแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (โครงการเก่า) ที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เหลือในบัตร และเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 จะมีโอกาสได้รับวงเงิน e-Money กลับคืนเข้าบัญชีเป็นเงินสด โดยขอให้ปฏิบัติตามดังนี้  

  1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต โอนเงิน e-Money คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2567 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิ แจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้)
  2. กรณีโอนไม่เสร็จ ให้ทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง โดยในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
  3. กรณีผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน ให้ยืนยันตัวตน ขอให้ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยกรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงิน e-Money คืนให้ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน ในวันที่ 23-24 พ.ค. 2567 เช่นกัน

กำหนดการที่ให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดำเนินการเพื่อรับคืนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเก่า)

ที่ประเภทยืนยันตัวตน ภายในวันที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ ภายในวันที่ยื่นหนังสือยินยอมฯ ภายในวันที่วันที่โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ
1กรณียืนยันตัวตนแล้ว19 พ.ค. 256726 เม.ย. 2567วันที่ 23 พ.ค. 2564 (ผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้าย เป็น  0-4) วันที่ 24 พ.ค. 2564 (ผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้าย เป็น  5-9)
2กรณียังไม่ยืนยันตัวตน26 เม.ย. 2567
3กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ ของวันที่ 23-24 พ.ค. 256719 มิ.ย. 256731 พ.ค. 256721 มิ.ย. 2567

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม https://govwelfare.cgd.go.th หัวข้อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400