ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยมีกรอบวงเงินรวม 3.75 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีวงเงิน 3.480 ล้านล้านบาท จำนวน 2.72 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.84%

โดยมีหลายกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้คืนหนี้เงินกู้ มีรายละเอียดงบประมาณ 2568 รายกระทรวง เรียงจากมากไปน้อย ดังนี้

1. กระทรวงการคลัง 390,314 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63,294 ล้านบาท

2. กระทรวงศึกษาธิการ 340,584 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,413 ล้านบาท

3. กระทรวงมหาดไทย 294,863 ล้านบาท ลดลง 56,732 ล้านบาท

4. กระทรวงกลาโหม 200,293 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,179 ล้านบาท

5. กระทรวงคมนาคม 193,618 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,338 ล้านบาท

6. กระทรวงสาธารณสุข 172,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,909 ล้านบาท

7. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 132,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,955 ล้านบาท

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 123,149 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,726 ล้านบาท

9. กระทรวงแรงงาน 67,772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,623 ล้านบาท

10. สำนักนายกรัฐมนตรี 36,128 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,283 ล้านบาท

11. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 35,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,094 ล้านบาท

12. กระทรวงยุติธรรม 29,076 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,201 ล้านบาท

13. กระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 26,839 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,528 ล้านบาท

14. กระทรวงการต่างประเทศ 9,014 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204 ล้านบาท

15. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 9,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,232 ล้านบาท

16. กระทรวงวัฒนธรรม 8,841 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,843 ล้านบาท

17. กระทรวงพาณิชย์ 7,348.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 575 ล้านบาท

18. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6,447 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,029 ล้านบาท

19. กระทรวงอุตสาหกรรม 5,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,058 ล้านบาท

20. กระทรวงพลังงาน 2,890 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วงเงิน 3.781 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.38 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 9.84% ส่วนงบกลางฯ (12 รายการ) รวม 8.057 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 200 ล้าน คิดเพิ่มขึ้น 21.47% รายจ่ายเพื่อการลงทุน 9.082 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.981 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 27.90% และงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ จำนวน 4.102 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.93%