หลังจากการลาออกของ นายพิชัย ชุณหวชิร ในหลายตำแหน่ง ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผลเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา, กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ได้ลาออกจากตำแหน่งทั้งหมด เนื่องจากมีภารกิจมาก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป เช่นเดียวกับขอลาออกการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เนื่องจากมีภารกิจมาก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การลาออกของนายพิชัย ในครั้งนี้ ท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะเข้ามารับตำแหน่ง รมว.คลัง หรือบางกระแสจะนั่งรองนายกรัฐมนตรี ควบกับ รมว.คลัง แทนที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี หลังจากเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา นายพิชัย ได้เข้าไปทำเนียบรัฐบาล กรอกเอกสารใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรี จะมีการปรับ ครม. เศรษฐา 1/1 ในเร็วๆ นี้

ประวัติ “พิชัย ชุณหวชิร”

  • เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 เป็นนักธุรกิจเเละนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบปริญญาโท บริหารธุรกิจจาก Indiana University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา, ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ด้านการเมือง : วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566 เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เข้าดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ นายพิชัย เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และปัจจุบันนายพิชัย ยังดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรธุรกิจ อาทิ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และองค์กรสำคัญระดับประเทศต่าง ๆ อาทิ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน