นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากกรณีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เข้าทำการจับกุมกลุ่มบุคคลที่เข้าไปในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ ซึ่งพบมีพระภิกษุและสามเณร จำนวน 5 รูป และคฤหัสถ์ 4 คน โดยมีพระสังฆาธิการระดับรองเจ้าคณะจังหวัดรวมอยู่ด้วย 1 รูป ถูกจับกุมได้พร้อมของกลางและสัมภาระขณะเข้าตรวจค้น จำนวน 2 รูป ส่วนที่เหลือได้หลบหนีไปนั้น พศ. ได้ประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ (พศจ.ชัยภูมิ) ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว ได้รับรายงานว่า มีพระภิกษุ และสามเณรเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวจริง จำนวน 5 รูป และมีรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิรวมอยู่ด้วย

โดยในเบื้องต้นได้เข้ากราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเพื่อโปรดพิจารณา และขอทราบแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ ได้แจ้งแนวปฏิบัติและดำเนินการในเบื้องต้นของทางคณะสงฆ์ ประกอบด้วย 1.ในทางคดีและการพิจารณาเรื่องความผิดของสงฆ์ อยู่ระหว่างการรอผลการดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง เพื่อประกอบการพิจารณา 2.แจ้งกำชับพระสังฆาธิการให้กำกับดูแลพระสงฆ์ในเขตปกครอง ให้ปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2545 เรื่อง ปัญหาพระธุดงค์ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2545 และกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด

นายสุพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า 3. รายงานเจ้าคณะภาค 11 เพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้แนวทางในการดำเนินการ ทั้งนี้ เนื่องจากกรณีดังกล่าว เกี่ยวข้องกับการการะทำผิดพระธรรมวินัยของสงฆ์ด้วย และเกี่ยวข้องกับกฎหมายทางฝ่ายบ้านเมืองซึ่งเป็นคดีอาญา พศ. จะได้เข้าไปสนับสนุน และสนองงานเจ้าคณะปกครองสงฆ์ของจังหวัดในการที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ทั้งทางสงฆ์และทางฝ่ายบ้านเมืองต่อไป