เมื่อวันที่ 27 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่  18 เม.ย.ที่ผ่านมา  ได้ผ่านความเห็นชอบ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงิน 3,752,700  ล้านบาท โดยเป็นการตั้งงบแบบขาดดุล   เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ  2567  ที่กำหนดไว้จำนวน 3,480,000  ล้านบาท เป็นจำนวน  272,700 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.84 %  นั้น หน่วยรับงบประมาณสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  กระทรวงการคลัง 390,314,843,300  บาท.  กระทรวงศึกษาธิการ  340,584,658,100  บาท , กระทรวงมหาดไทย   294,863,269,300 บาท  ,กระทรวงกลาโหม   200,923,780,500 บาท , กระทรวงคมนาคม   193,618,643,000 บาท 


สำหรับงบประมาณกระทรวงกลาโหม ได้รับการการจัดสรร ในวงเงิน 200,923,780,500 ล้านบาทนั้น เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ที่ได้รับการจัดสรร 195,743,956,500บาท คิดเป็นกรอบวงเงินที่เพิ่มขึ้น 5,179,824,000 บาท  แบ่งเป็น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9,577,924,600 บาท เพิ่มขึ้นประมาณ 313,252,700 บาท กองทัพบก 96,605,260,400 บาทเพิ่มขึ้น 1,231,868,800 บาท กองทัพเรือ 41,593,230,800 บาทเพิ่มขึ้น 2,367,159,500 บาท  กองทัพอากาศ 36,940,315,200 เพิ่มขึ้นประมาณ 639,522,800 บาท กองบัญชาการกองทัพไทย 15,208,211,800 บาท เพิ่มขึ้นประมาณ 477,446,800 บาท สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทส 998,838,500 บาท เพิ่มขึ้น 150,573,400 บาท

โดยพบว่า ตัวเลขของแผนงานบุคลากรภาครัฐ ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ รวมแล้วลดลงประมาณ 2,549 ล้านบาท แต่ของกองบัญชาการกองทัพไทย และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ล้านบาท  ขณะที่งบฯของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. ได้รับการจัดสรร 7,224,654,400 บาทลดลงจากปี 2567 ที่ได้รับ 7,257,006,500 บาท เท่ากับลดลงประมาณ 32 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม งบประมาณในส่วนแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของเหล่าทัพยังอยู่ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นประมาณ  99 ล้านบาท กองทัพบกประมาณ 2,650 ล้านบาท กองทัพเรือเพิ่มขึ้น 1,863 ล้าน กองทัพอากาศเพิ่มขึ้น 1,049 ล้านบาท โดยโครงการของเหล่าทัพบก จะเป็นการจัดหาเฮริลคอปเตอร์  กองทัพเรือ เครื่องบินลำเลียง และ กองทัพอากาศเป็นเครื่องบินขับไล่โจมตี


น่าสนใจว่า ในปีนี้รัฐบาลได้พิจารณารายการผูกพันข้ามปีงบฯ ที่มีวงเงินพันล้านขึ้นไป โดยกำหนดในหัวข้อความสอดคล้องระหว่างนโยบายและหน่วยงานรับงบประมาณ  โดยกระทรวงกลาโหมจัดอยู่ในหัวข้อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทย  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดทำรายละเอียดเป็นร่างพระราชบัญบัญญัติงบประมาณจะเสนอให้สภาฯพิจารณา ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯเพื่อจะมีการปรับลดหรือเพิ่มในขั้นตอนต่อไป 


มีรายงานว่า  ในส่วนของงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐที่ถูกปรับลดทุกเหล่าทัพ เป็นไปตามแผนงานของกระทรวงกลาโหมในการลดจำนวนทหารลงตามแผนพัฒนากองทัพ   ขณะที่การกำหนดกิจกรรมของกระทรวงกลาโหมเดิมที่มีอยู่24 กิจกรรม ในปี 68 มีการปรับลดกิจกรรมเรื่องความมั่นคงภายในลง เช่นการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนในเรื่องการเมือง การลดความแตกแยก  การประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพราะเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ของทหาร โดยปรับมาเป็นกิจกรรมพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนแทน  และบางกิจกรรมที่เหล่าทัพต้องไปดำเนินตามนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงกลาโหมจะได้รับกิจกรรม 142 ข้อ เช่น การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประมาณ 20 ข้อ เช่นเรื่องการปราบปราม การบำบัดฯ  การลาดตระเวนตามแนวชายแดน เป็นต้น 


สำหรับคาดการณ์กรอบเวลาในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบปี 68 ได้แก่ 5-6 มิ.ย. 67  ขอเปิดวิสามัญพิจารณาฯ ในวาระ1, วันที่ 28-24 ส.ค. 67  สภาฯ พิจารณาวาระ 2-3  จากนั้น วันที่ 9-10 ก.ย. 67  วุฒิสภาพิจารณา.