สิงห์อาสา โดยมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี จัดโครงการอบรม “หลักสูตรกู้ชีพ ปี 2567” พัฒนาศักยภาพกู้ภัย นำองค์ความรู้ใหม่สู่การกู้ชีพ เตรียมพร้อมเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝึกเข้าช่วยเหลือในสถานการณ์จำลอง เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดการพิการ รวมถึงสามารถสนับสนุนการทำงานทีมแพทย์พยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“หลักสูตรกู้ชีพ ปี 2567″ สิงห์อาสาและศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี ได้มีการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้ทันต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนทุกรูปแบบ ซึ่งอุบัติเหตุแต่ละเหตุการณ์มีความซับซ้อนและอยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน กู้ภัยซึ่งเป็นอาสากลุ่มแรกที่ไปถึงสถานที่เกิดเหตุ จึงควรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ถูกต้องทันสมัยจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้รับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ ผู้ประสบเหตุมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น และอาสาสมัครปลอดภัยด้วย โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และมีการจำลองสถานการณ์ให้อาสาสมัครกู้ภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ฝึกลงมือทำจริง โดยมีทีมวิทยากรคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิด

นายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า ” ภารกิจหลักของเหล่าอาสาสมัครกู้ภัย คือการเข้าถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดเพื่อทำการปฐมพยาบาล ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและเคลื่อนย้ายให้ถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อรักษาชีวิตให้ปลอดภัย และลดโอกาสพิการที่จะเกิดขึ้นตามมา หลักสูตรกู้ชีพ 2567 ที่สิงห์อาสาได้ทำร่วมกับศูนย์กู้ชีพนเรทรฯ จึงมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือชีวิตผู้คนที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ตั้งแต่การสังเกตอาการ การจำแนกอาการบาดเจ็บวิธีการช่วยเหลือในสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิต หรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความพิการตามมา อีกทั้งต้องประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงในจุดเกิดเหตุที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ประสบเหตุและตนเอง ฉะนั้น การรับองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทุกวินาทีคือการรักษาชีวิตผู้ป่วยและปกป้องชีวิตของตนเองให้ปลอดภัย”

ทางด้าน แพทย์หญิงณธิดา สุเมธโชติเมธา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี 2 อธิบายว่า “ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตในประเทศไทยค่อนข้างสูงคืออุบัติเหตุบนท้องถนน ในการอบรมครั้งนี้จึงเน้นการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรเป็นหลัก ทั้งการสังเกตอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่างๆ การป้องกันไม่ให้บาดเจ็บเพิ่ม การปฐมพยาบาล การดูแลผู้บาดเจ็บเบื้องต้น การเคลื่อนย้าย เป็นต้น แม้ในแต่ละพื้นที่จะมีทีมแพทย์และพยาบาลออกไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ แต่ก็ไม่เพียงพอ อาสาสมัครกู้ภัยจึงเป็นทีมแรกที่เข้าถึงคนไข้ได้เร็วกว่า หากสามารถช่วยเหลือคนไข้ได้อย่างถูกต้อง ก็เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนงานของแพทย์ตั้งแต่เบื้องต้น การปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้คนไข้เกิดความพิการในภายหลัง และป้องกันการเสียชีวิต เช่น หากคนไข้มีหมวกกันน็อคสวมอยู่ จะต้องถอดอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่บาดเจ็บ ถ้าผู้ป่วยติดอยู่ในรถ จะนำคนไข้ออกมาอย่างไรให้ปลอดภัยเพื่อส่งต่อให้ทีมแพทย์ โครงการของสิงห์อาสาได้มีส่วนช่วยขยายงานที่แพทย์พยาบาลไม่สามารถขยายเองได้ โดยนำองค์ความรู้สำคัญเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้อาสาสมัครกู้ภัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ประสบเหตุได้เพิ่มมากขึ้น”

นายอัศราวุฒิ ศรีส่ง อาสากู้ภัยจากมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ หน่วยกู้ภัยมังกร จ.สุรินทร์ กล่าวว่า “การอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นการฟื้นฟูความรู้เดิมตัวเอง และเติมความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะการได้ร่วมฝึกปฏิบัติหน้าที่ผ่านเหตุการณ์จำลองที่เสมือนจริงอย่างอุบัติเหตุหมู่ หลักสูตรแบบนี้หาเรียนได้ยากมาก เพราะนอกจากจะเป็นหลักสูตรที่เข้มข้นยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์นเรนทรที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้พวกเราอย่างเต็มที่ ผมจะนำความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้รุ่นน้องในหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริง ขอบคุณสิงห์อาสาที่สนับสนุนให้อาสาสมัครกู้ภัยได้อัพเดทความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พวกเราช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเต็มที่และตัวเองปลอดภัย”

โครงการอบรม “หลักสูตรกู้ชีพ” ร่วมกับศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยทุกหลักสูตรจะมีการพัฒนาเนื้อหาร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยจะบรรจุเทคนิคองค์ความรู้ใหม่ รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตที่ทันสมัยไว้ในหลักสูตร เพื่อให้อาสาสมัครกู้ภัยจากทั่วประเทศได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น สอดรับกับรูปแบบของอุบัติเหตุในปัจจุบัน ที่มีลักษณะเหตุซับซ้อนและรุนแรง โดยทุกหลักสูตรมุ่งเน้นให้อาสาสมัครกู้ภัยได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สถานการณ์จำลอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยสังเกตการณ์และให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะเข้าถึงที่เกิดเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทุกชีวิตในที่เกิดเหตุได้กลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ สิงห์อาสายังมีหลักสูตรอื่นๆ ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพกู้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ หลักสูตรกู้ภัยทางน้ำ ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (หน่วยซีล) และ หลักสูตรอบรม “กู้ภัยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไฟไหม้” ร่วมกับสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หวังสร้างการเรียนรู้เพื่อเพิ่มและพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้ทีมอาสาสมัครกู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างมืออาชีพ ส่งทุกชีวิตกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย