นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) แถลงข่าวภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนมีนาคม และ 3 เดือนแรกของปี 2567 พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การส่งออกของไทยในเดือนมีนาคม 2567 มีมูลค่า 24,960.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (892,290 ล้านบาท) หดตัวร้อยละ 10.9 หากหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย หดตัวร้อยละ 5.6 จากฐานการส่งออกที่สูงในเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่ยังคงรักษาระดับการส่งออกได้ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของมูลค่าการส่งออกย้อนหลัง 5 ปี ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เผชิญความไม่แน่นอนและขยายตัวต่ำ จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายพื้นที่ อีกทั้งการดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างเข้มงวดยาวนาน ส่งผลต่อกำลังซื้อ หนี้สิน และการตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจ นอกจากนี้ สภาพอากาศแปรปรวนทำให้อุปทานของสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดล่าช้า ทั้งนี้ การส่งออกไทยไตรมาสแรกของปี 2567 หดตัวร้อยละ 0.2 และเมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และยุทธปัจจัย ขยายตัวร้อยละ 1.3

มูลค่าการค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ เดือนมีนาคม 2567 การส่งออก มีมูลค่า 24,960.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 10.9 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 26,123.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 5.6 ดุลการค้า ขาดดุล 1,163.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภาพรวมไตรมาสแรกของปี 2567 การส่งออก มีมูลค่า 70,995.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 0.2 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 75,470.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 3.8 ดุลการค้าไตรมาสแรกของปี 2567 ขาดดุล 4,475.2 ล้านดอลลาร์

มูลค่าการค้าในรูปเงินบาท เดือนมีนาคม 2567 การส่งออก มีมูลค่า 892,290 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 6.6 เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 944,828 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 10.7 ดุลการค้า ขาดดุล 52,538 ล้านบาท ภาพรวมไตรมาสแรกของปี 2567 การส่งออก มีมูลค่า 2,504,009 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.2 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การนำเข้า มีมูลค่า 2,692,023 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.2 ดุลการค้าไตรมาสแรกของปี 2567 ขาดดุล 188,014 ล้านบาท