เมื่อวันที่ 1 พ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ดัชนีการเมืองไทย ประจำเดือนเมษายน 2567” กลุ่มตัวอย่าง 2,431 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2567 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนเมษายน 2567 เฉลี่ย 4.63 คะแนน ลดลงจากเดือนมีนาคม 2567 ที่ได้ 5.10 คะแนน ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ผลงานของฝ่ายค้าน เฉลี่ย 5.06 คะแนน (ลดลงจากเดือนมีนาคม) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การแก้ปัญหาความยากจน เฉลี่ย 4.28 คะแนน (ลดลงจากเดือนมีนาคม)

นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ เศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 46.19 ด้านนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นประจำเดือน คือ พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 53.51 ผลงานฝ่ายรัฐบาลที่ชื่นชอบประจำเดือน คือ งานมหาสงกรานต์ ร้อยละ 41.87 ผลงานฝ่ายค้าน ที่ชื่นชอบ คือ ตรวจสอบเงินดิจิทัลวอลเล็ต ร้อยละ 45.61 ส่วนข่าวเหตุการณ์สำคัญที่ประชาชนสนใจในเดือนเมษายน คือ มาตรการช่วยค่าน้ำค่าไฟ ร้อยละ 36.87 รองลงมาคือ เรื่องบิ๊กโจ๊กกับ สตช. ร้อยละ 34.49

จากผลโพลคะแนนดัชนีการเมืองยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ที่ได้คะแนนต่ำสุด แสดงถึงความสำคัญของปัญหาต่อประชาชนในช่วงนี้ แม้รัฐบาลจะมีผลงานจัดงานมหาสงกรานต์ที่โดนใจประชาชนแต่ในภาพรวมก็ยังคงต้องเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน จะเห็นได้จากตัวชี้วัดด้านชีวิตความเป็นอยู่คะแนนยังไม่ถึงครึ่ง สอดคล้องกับข่าวที่ประชาชนสนใจคือมาตรการช่วยค่าน้ำค่าไฟ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับครัวเรือนของประชาชนโดยตรง

การเมืองเดือนเมษายน มีประเด็นน่าสนใจ อาทิ การเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงคะแนนเสียง การปรับคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการสำรวจดัชนีการเมืองไทยเดือนเมษายน มีคะแนน 4.63 ลดลงจากเดือนมีนาคมที่ได้ 5.10 คะแนน และทุกตัวชี้วัดคะแนนลดลง ซึ่งภาพรวมผลงานของฝ่ายค้านอยู่ที่ 5.06 เป็นอันดับ 1 ส่วนของรัฐบาลอยู่ที่ 4.60 อยู่ในอันดับที่ 14 ซึ่งอันดับมีความแตกต่างกันอย่างน่าสนใจ อาจเพราะผลงานภาพรวมรัฐบาลยังไม่เป็นรูปธรรมพอหรือไม่?

นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าประชาชนสนใจการฉลองเทศกาลสงกรานต์ จากคะแนนผลงานรัฐบาลที่ประชาชนชื่นชอบคือ งานมหาสงกรานต์ ร้อยละ 41.87 มาเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ และเงินดิจิทัลวอลเล็ต ส่วนผลงานฝ่ายค้านที่ประชาชนชื่นชอบอันดับแรกคือ ตรวจสอบเงินดิจิทัลวอลเล็ต ร้อยละ 45.61 แสดงว่าประชาชนยังคงกังวลเรื่องของเศรษฐกิจ คงต้องตามดูกันว่าเดือนพฤษภาคมนี้ ประชาชนจะให้ความสนใจเรื่องการเมืองเพิ่มขึ้นหรือไม่? เพราะมีประเด็นการเมืองที่น่าสนใจคือ สว. จะหมดวาระ