วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2567 ถือเป็นวันสำคัญของผู้ใช้แรงงาน และเป็นวันหยุดของพนักงานเอกชน ส่วนข้าราชการไม่หยุด ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ โดยกลุ่มแรงงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ข่าวดีสำหรับผู้ใช้แรงงานไทย รัฐบาลเตรียมปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 400 บาทต่อวัน เป็นการทยอยปรับภายในปี 2567 เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2567 หลังจากในวันนี้ 1 พฤษภาคม 2567 เงินเดือนข้าราชการล่าสุด ถูกปรับขึ้นไปก่อนแล้ว โดยเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ จะถูกนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นี้ เพื่อพิจารณาว่าพื้นที่ไหน อาชีพใดจะปรับขึ้นเป็น 400 บาทต่อวัน

เปิดรายได้แรงงาน ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยต่อวัน แต่ละประเทศในอาเซียน

 • มาเลเซีย ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ย 436 บาทต่อวัน
 • อินโดนีเซีย ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ย 428 บาทต่อวัน (กรุงจาการ์ตา)
 • ไทย ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ย 330-370 บาทต่อวัน (รัฐบาลเตรียมทยอยปรับเป็น 400 บาทต่อวัน เริ่ม 1 ต.ค.67)
 • ฟิลิปปินส์ ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ย 299.80 บาทต่อวัน
 • กัมพูชา ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ย 273 บาทต่อวัน (กรุงพนมเปญ อุตฯ เครื่องนุ่งห่ม)
 • เวียดนาม ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ย 265 บาทต่อวัน
 • สปป.ลาว ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ย 107.50 บาทต่อวัน
 • เมียนมา ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ย 76.50-100 บาทต่อวัน
 • สิงคโปร์ ไม่มีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ แรงงานได้รับรายได้เฉลี่ย 46,051 บาทต่อเดือน (ณ ปี 66)
 • บรูไน ไม่มีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำ แรงงานได้รับรายได้เฉลี่ย 28,431 บาทต่อเดือน (ณ ปี 66)

ส่วนฐานเงินเดือนข้าราชการล่าสุด (ผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี)

 • ระดับปริญญาตรี จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท
 • ระดับ ปวช. จะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 11,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

ที่มา : ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ, ค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ยสิ้นปี 66