นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด ซึ่งในเดือน พฤษภาคม 2567 จะได้รับสิทธิ ดังนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

         – วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน

(สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตน 27 มีนาคม-26 เมษายน 2567 และเริ่มใช้สิทธิได้ 1 พฤษภาคม 2567 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)

          – วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย. 67)

         – วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน

(ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน

สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตน  27 มีนาคม-26 เมษายน 2567 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง (โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

กรมบัญชีกลางขอรายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567 ดังนี้

1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงิน (บัตรประจำตัวประชาชน) จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1.1วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค3,946.18
1.2วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม                  235.21
1.3วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ                  116.56
รวมจำนวนเงิน (1)               4,297.95
2. สวัสดิการที่ให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ (บัตรประจำตัวประชาชน)
2.1มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563                  257.61
รวมจำนวนเงิน (2)                  257.61
3. สวัสดิการที่จ่ายตรงผู้ให้บริการ
3.1มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า                  164.02
3.2มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา                   23.45
รวมจำนวนเงิน (3)                  187.47
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น (1) + (2) + (3)               4,743.02

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0-2109-2345 หรือ
Call บัญชีเงินสิทธิ Center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400 ในวัน เวลาราชการ