เมื่อวันที่ 4 พ.ค. เวลา 19.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อม พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยา เป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โดยมี คณะองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ (ระดับพลเอกขึ้นไป) ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เอกอัครราชทูต กงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย กงสุลอาชีพ องค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสมาคมธนาคารไทย และประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เข้าร่วมในงาน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีถวายคำนับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายธูปเทียนแพ และถวายคำนับอีก 1 ครั้ง จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ใจความว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายเศรษฐา ทวีสิน ในนามของคณะรัฐมนตรี คู่สมรส คณะทูตานุทูต ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปีติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสอันเป็นศุภมงคลสมัยวันฉัตรมงคลที่เวียนมาบรรจบครบรอบในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ ซาบซึ้งประจักษ์แก่ใจดียิ่งว่า นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประสิทธิ์ประสาทความวัฒนาไพบูลย์แก่ชาติบ้านเมือง ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของอาณาประชาราษฎร์ ให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข ทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือ บรรเทา ความทุกข์ยากของผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ก่อกำเนิดโครงการจิตอาสาที่หลอมรวมจิตใจของประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ในการร่วมทำความดีเพื่อสังคม พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักเทิดทูนไว้เหนือเศียรเกล้าตลอดไป

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีเกริกไกรแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศ สถิตเสถียรในไอศูรย์สิริราชสมบัติ เป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกร ตราบจิรัฐิติกาล เทอญ

ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำผู้มีเกียรติที่มาในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคล แด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ต่อจากนั้น วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว นายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกล่าว “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วงดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา 2 จบ เป็นอันเสร็จพิธี