เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มีพิธีอัญเชิญหิรัญบัฎ พัดยศ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ พระราชาคณะเจ้าคณะรองถวายแด่ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) อัญเชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่ พระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี ปญฺญาว์โส) และถวายสัญญาบัตร พัดยศ แด่พระครูสิริวิหารการ (สมจิตร จิตฺตธมฺโม) โดยได้มีการตั้งขบวนอัญเชิญจากลานโพธิ์ลังกา เข้าสูู่พระอุโบสถ วัดสระเกศฯ

ต่อมาขบวนอัญเชิญได้เข้าสู่พระอุโบสถ โดยมีพระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ พระเถรานุเถระ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีจำนวนมาก จนเต็มพระอุโบสถ จากนั้น นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาสถาปนาสมณศักดิ์ และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เจ้าหน้าที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อัญเชิญหิรัญบัฎ พร้อมเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมสิทธิ เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถวายสัญญาบัตรแด่พระพรหมสิทธิ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายพัดยศแด่พระพรหมสิทธิ ต่อจากนั้น เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถวายสัญญาบัตรแด่ พระศรีคุณาภรณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายพัดยศแด่พระศรีคุณาภรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถวายสัญญาบัตรแด่พระครูสิริวิหารการ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายพัดยศแด่พระครูสิริวิหารการ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถา

หลังจากเสร็จพิธีที่พระอุโบสถแล้ว ตั้งขบวนอัญเชิญหิรัญบัฏ เครื่องประกอบสมณศักดิ์ สัญญาบัตร และพัดยศ ออกจากพระอุโบสถ ผ่านลานโพธิ์ลังกา ด้านหน้าพระอุโบสถ ถนนเส้นกลางวัด หยุด ณ พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราชญาโณทยมหาเถระ จัดตั้งประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชา พระพรหมสิทธิ, พระศรีคุณาภรณ์ และพระครูสิริวิหารการ ถวายพานธูปเทียนแพ กระทำสามีจิกรรมเบื้องหน้าพระแท่นประดิษฐานพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถระ) พร้อมบูรพาจารย์ วัดสระเกศฯ จากนั้น ตั้งขบวนอัญเชิญหิรัญบัฏ เครื่องประกอบสมณศักดิ์ สัญญาบัตร และพัดยศ ออกจากพระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช เข้าสู่ศาลาการเปรียญ จัดตั้งประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชา พระพรหมสิทธิ, พระศรีคุณาภรณ์ และพระครูสิริวิหารการ ถวายพานธูปเทียนแพ กระทำสามีจิกรรมเบื้องหน้าแท่นประดิษฐานรูปเหมือน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) ก่อนที่จะให้ผู้มีเกียรติ พุทธศาสนิกชน และคณะศิษยานุศิษย์ ถวายมุทิตา เป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้พระพรหมสิทธิ และพระศรีคุณาภรณ์ เคยตกเป็นผู้ต้องหาในคดีเงินทอนวัด ทุจริตการจัดสรรเงินงบประมาณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เมื่อปี 2561 ส่งผลให้ต้องถูกถอดถอนสมณศักดิ์ แต่ต่อมาคำพิพากษาของศาลระบุว่าไม่พบความทุจริต และมิได้มีการเบียดบังทรัพย์เป็นของตน โดยได้รับโปรดเกล้าฯสถาปนา และตั้งสมณศักดิ์คืนตามเดิมเมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา