นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ  ได้มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสื่อสาธารณะ สำหรับคนพิการ พ.ศ. ….

ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ โดยการดำเนินการขั้นถัดไป จะนำ (ร่าง) กฎกระทรวงฯ (ฉบับปรับปรุง) ดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ภุชพงค์ โนดไธสง

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้กฎหมายมีความครอบคลุมสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ซึ่งกระทรวงดีอี ได้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่ง ทาง สดช. ได้ดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) กฎกระทรวงฯ ตามข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ และได้นำ (ร่าง) กฎกระทรวงฯ (ฉบับปรับปรุง) รับฟังความคิดเห็น และจัดทำประชาพิจารณ์ รวมทั้งได้ทบทวนปัญหาและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินงานที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียม

“ที่ผ่านมา สดช. ได้มีการจัดงานประชาสัมพันธ์และสัมมนาการใช้งานแอปพลิเคชันสำหรับคนพิการ ภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ซึ่งมีคนพิการจากสมาคมต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนกว่า 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความคุ้นเคยในการใช้งานแอปพลิเคชัน ซึ่งนำไปสู่การช่วยเหลือดูแลตัวเองได้มากยิ่งขึ้นและเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าถึงบริการดิจิทัลต่างๆ ของภาครัฐ สามารถสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างอาชีพ ได้ในอนาคต” นายภุชพงค์  กล่าว