วันที่ 28 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม หลังจากนั้นจะเดินทางเยือนเขตปกครองพิเศษฮ่องกงอย่างเป็นทางการ

วาระการประชุม ครม. ในวันนี้ กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2568-2571) ฉบับทบทวน หลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเห็นชอบ การจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2567 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ได้เห็นชอบหลักการ

โดยการหารือวันนี้จะดำเนินการในวงเงิน 1.22 แสนล้านบาท เพื่อนำไปสมทบกับการดำเนินในโครงการแจกเงิน 1 หมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งกระทรวงการคลังรายงานว่าในปีงบประมาณนี้จะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 1 หมื่นล้านบาท ทำให้สัดส่วนที่จะกู้เพิ่มจะอยู่ที่ 1.12 แสนล้านบาท ส่งผลให้งบขาดดุลเพิ่มขึ้น 0.14%

นอกจากนี้ สำนักงบประมาณ เสนอ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 หลังจากผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้ว

ส่วนวาระเพื่อรับทราบ

  • กระทรวงพลังงาน เสนอ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา
  • กระทรวงพาณิชย์ เสนอ รายงานประจำปี 2565 ของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
  • กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม