นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำกก อ.แม่จัน จ.เชียงราย งบประมาณ 59.950 ล้านบาท ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 35% อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างฐานรากของสะพาน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือน เม.ย. 68

สะพานดังกล่าวเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 10 บ้านผาเรือ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน กับ หมู่ที่ 8 บ้านวังเขียว ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย โดยได้ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 160 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ไม่มีทางเท้า พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อม ความยาว 2,522 เมตร

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองตำบล/อำเภอ ให้สามารถขนส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตร อาทิ ข้าวโพด ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เนื่องจากร่นระยะทางได้ถึง 25 กิโลเมตร (กม.) ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ และสามารถใช้เป็นทางเลี่ยงหรือทางลัดให้แก่ผู้สัญจรได้อีกทางหนึ่งด้วย