เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ได้ลงนามในระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 โดยเนื้อหาสาระหลักเป็นการยกเลิก และการแก้ไขระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัตรลงคะแนน ลักษณะบัตรดี บัตรเสีย การวินิจฉัยบัตรลงคะแนน และตัวและภาพตัวอย่างบัตรลงคะแนน อาทิ บัตรลงคะแนนที่ให้ถือเป็นบัตรเสียทั้งฉบับและไม่ให้นับเป็นคะแนน ได้แก่ 1.บัตรปลอม 2.บัตรที่มีการทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนนอกจากหมายเลขผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการเลือก

3.บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน 4.บัตรที่มิอาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด 5.บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก 6.บัตรที่เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเกินจำนวนที่กำหนด 7.บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนน 8.บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจำสถานที่เลือกมอบให้

และบัตรลงคะแนนที่จะนับเป็นคะแนนจะต้องเขียนด้วยหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเป็นเลขอารบิกเท่านั้น และยังกำหนดลักษณะของบัตร “ดีบางส่วน” ซึ่งสามารถนับเป็นคะแนนได้ คือบัตรลงคะแนนที่ไม่ได้เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครในช่องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร โดยให้นับคะแนนใน “ช่องเขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร” ที่สามารถนับคะแนนได้

ทั้งนี้ ทางสำนักงาน กกต.ได้แจ้งระเบียบดังกล่าวไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมแล้ว เนื่องจากระเบียบอยู่ในระหว่างการลงประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับ.