เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นายสุพัฒน์ เมืองมัจฉา ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 14/2567 ว่า ที่ประชุม มส.เห็นชอบการเสนอแต่งตั้ง พระครูวิสุทธิธรรมโชติ (จรัส ธมฺมธโร) เจ้าคณะ อ.เวียงเชียงรุ้ง (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดดอยน้ำตกพัฒนา ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพระเถระที่ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์งานคณะสงฆ์จังหวัดเสมอมา เห็นสมควรยกย่องเชิดชูให้สูงยิ่งขึ้นเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.เชียงราย (ธรรมยุต)

เห็นชอบการเสนอแต่งตั้ง พระครูอมรสมณคุณ (สมควร ชวนปญฺโญ) เจ้าคณะ ต.บางขันหมาก-โพธิ์ตรุ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าคณะตำบลด้วยความเรียบร้อยมาโดยตลอด แม้จะมีอายุยังไม่ครบ 80 ปี เห็นสมควร ยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ ต.บางขันหมาก-โพธิ์ตรุ (ธรรมยุต) โดยได้ปฏิบัติตามความในข้อ 3 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2546) แก้ไขเพิ่มเติมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2515 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561