ที่ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทหารและผู้ป่วย ด้วยระบบดิจิทัล (smart Wellness Gym) โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกและออกกำลังกายเพื่อบริหารและฟื้นฟูสุขภาพเชิงการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีและนวัตกรรม แรงต้านที่เกิดจากลมแบบดิจิทัล (personalized Training Programs Design) ช่วยให้การฝึก และออกกำลังกายมีความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด รองรับการรับบริการการทางการแพทย์ สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจในประสิทธิภาพ และความพร้อมต่อผู้เข้ารับบริการของกำลังพล และพี่น้องประชาชน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธได้ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ในหลายมิติ จนได้รับการยอมรับ และไว้วางใจจากทหาร ครอบครัว ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ปัจจุบันมียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้เป็นการพัฒนาศักยภาพการบริการและการเข้าถึงการใช้บริการในด้านการฟื้นฟูสุขภาพของผู้รับบริการทาง โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จึงได้ก่อตั้ง “ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทหารและผู้ป่วย ด้วยระบบดิจิทัล“ (smart Wellness Gym) ขึ้น ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการฝึก และออกกำลังกายด้วยแรงต้านที่เกิดจากลม แบบดิจิทัล สำหรับการบริการและฟื้นฟูสุขภาพเชิงการแพทย์ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการในกลุ่มผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป, กลุ่มผู้มีภาวะอาการป่วยหรือบาดเจ็บที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ และกลุ่มที่ต้องการดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีในระยะยาว ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู นอกจากนี้ ยังมีนักกายภาพบำบัดที่ให้คำปรึกษา และออกแบบระบบได้อย่างเหมาะสม และลงตัวในแต่ละบุคคล ถือเป็นการยกระดับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภายในค่ายทหารอีกระดับ

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพทหารและผู้ป่วย ด้วยระบบดิจิทัล (smart Wellness Gym) เปิดให้บริการให้หลากหลายโปรแกรม อาทิ การตรวจวัดและประเมิน องค์ประกอบร่างกายด้วย body composition Analyzer, ตรวจวัดสมรรถนะการทรงตัวและความสมดุลของร่างกายด้วย Smart Balance, การให้บริการการออกแบบการฝึกและออกกำลังกายเฉพาะบุคคล, ให้บริการการฝึกและการออกกำลังกาย (training program) รวมไปถึงการติดตามและประเมินผลทางการฝึกฯ เป็นต้น สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ โทร. 0-7580-9581