สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. 2567 ความว่า อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอถวายพระพร ให้ทรงเพียบเพ็ญด้วยพระกำลังพรั่งพร้อม ในอันที่จะทรงทำนุบำรุงประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้พระราชสวามี ให้บรรลุสัมฤทธิผลโดยสวัสดี สมดั่งพระราชประสงค์ทุกประการ

สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงถึงพร้อมด้วยพระกัลยาณคุณ สมพระราชสถานะสมเด็จพระอัครมเหสี ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไว้ได้อย่างมั่นคง ทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างทางประพฤติแห่งสตรีไทย ตลอดถึงพสกนิกรทั่วหน้า พระราชอัธยาศัยอ่อนโยนละมุนละไม ที่ทรงแผ่ไปไม่มีประมาณ บันดาลความชื่นบานแก่ผู้อาศัยพระบารมีเป็นที่พึ่ง แม้เมื่อถึงคราวที่จักต้องทรงรับแบ่งเบาพระราชภาระใดๆ ซึ่งแม้หนักหน่วงและยากเย็น แต่ถ้าเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์สุขประโยชน์ให้บ้านเมือง และผดุงความรุ่งเรืองของพระบรมราชวงศ์ ก็ทรงพร้อมรับพระราชภาระนั้นๆ ด้วย “ขันติธรรม” คือความอดทนอดกลั้นมิหวั่นไหว ยังให้ทรงเป็นที่หมายแห่งน้ำใจภักดี อันว่าความเข้มแข็งอดทนทั้งกำลังพระวรกาย ทั้งกำลังพระราชหฤทัย ฉะนี้ ย่อมเป็นเหตุปัจจัยเสริมส่งให้ทรงเป็นที่รัก ที่ชื่นชมยิ่งขึ้นในทุกวาระ จัดเป็นประโยชน์ปัจจุบันที่ทรงได้รับ พร้อมกันนั้น ในแต่ละขณะที่ทรงพากเพียรสั่งสมพระขันติคุณ ก็คือขณะแห่งการที่ทรงสั่งสมพระราชกุศลไว้เป็นทุน อันจักตามเกื้อหนุนประโยชน์ภายหน้าและประโยชน์อย่างยิ่ง ได้ชื่อว่าเป็นการกระทำพุทธบูชาที่ประเสริฐจริงแท้ ถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอ สมด้วยพระพุทธานุศาสนี ที่ว่า สตฺถุโน วจโนวาทํ กโรติเยว ขนฺติโก ปรมาย จ ปูชาย ชินํ ปูเชติ ขนฺติโก.แปลความว่า “ผู้มีขันติ ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา และผู้มีขันติ ชื่อว่าบูชาพระชินเจ้า ด้วยบูชาอันยิ่ง” ด้วยประการฉะนี้

ด้วยเดชะแห่งสัจจวาจา และอานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย พร้อมด้วยพระราชกุศลธรรมจริยาทุกสถาน โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัย ของอาณาประชาชนทั่วหน้า ตลอดกาลนาน เทอญ.