นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ทำให้ประเทศต่างๆ ตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจดำเนินกิจกรรมที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละปีจะกำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ให้เป็นทิศทางเดียวกันทั่วโลก ซึ่งคำขวัญที่ใช้ในการรณรงค์ในปี 2567 ได้แก่ “Our land. Our future. We are#GenerationRestoration.” “พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง” มุ่งเน้นในเรื่องการฟื้นฟูที่ดิน การแปรสภาพเป็นทะเลทราย และการฟื้นตัวจากภัยแล้ง

 เนื่องจากโลกกำลังเผชิญวิกฤตทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และวิกฤตมลพิษและ ของเสีย ทำให้ที่ดินเสื่อมโทรม ส่งผลกระทบต่อประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งการฟื้นฟูที่ดินสามารถช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความยากจน และสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มพื้นที่การกักเก็บคาร์บอน และลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

นายเถลิงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ เหตุการณ์ภูมิอากาศสุดขั้วมีแนวโน้มที่จะเกิดบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นผลพวงมาจากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นราว 1.1 องศาเซลเซียส เทียบกับช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม (ปี 2393) ที่ทุกประเทศประสบปัญหารวมถึงประเทศไทยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยภัยแล้งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลกระทบรุนแรงและกว้างขวางต่อทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งในด้านการเกษตร เศรษฐกิจ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การปรับตัวต่อภัยแล้ง รวมถึงการฟื้นฟูที่ดิน จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้วาระโอกาสวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ขึ้น ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สู้วิกฤตภัยแล้ง กิจกรรมที่น่าสนใจในงาน มีการบรรยายให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ “พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง” และเวทีเสวนา พื้นที่ต้นแบบ Success Model ของประเทศไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายในด้านต่าง ๆ อีกทั้ง การแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการตั้งรับ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งและการฟื้นฟูที่ดิน ทั้งนี้การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานแบบปลอดคาร์บอน โดยมีการชดเชยการปลดปล่อยคาร์บอนของงานจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ทำให้การจัดงานครั้งนี้มีการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2567 สามารถเข้ากิจกรรมผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567