เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีพิธีลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อโครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ ระหว่างธนาคารออมสิน กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด ซึ่งเป็นนำร่องครั้งแรกในการแก้ปัญหาหนี้ครูอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการแก้ปัญหาหนี้ครูครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด จะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบที่ธนาคารออมสินได้อนุมัติเงินทุนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกให้กับสหกรณ์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • วงเงินกู้นำร่อง 2,000 ล้านบาท
  • จะรวมหนี้มาไว้ที่สหกรณ์ และลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับสมาชิก
  • คิดอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.99% ต่อปี
  • อายุเงินกู้ 7 ปี
  • ปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลา 2 ปี
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ทั้งนี้ ช่วยลดภาระดอกเบี้ยแพงให้กับกลุ่มข้าราชการครู ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล โดยสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าจะครบวงเงิน