เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยว่า กรณีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 11 รายการ ของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ และศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น กทม. ได้ให้ความร่วมมือกับ สตง. อย่างเต็มที่ ในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใส

โดยขณะนี้ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงในส่วนการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ ของศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ส่งให้ สตง. เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลและจัดเตรียมเอกสารในส่วนของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศส่งให้เพิ่มเติมต่อไป

รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร (ศปท.กทม.) ได้นำเรื่องกรณีการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายตามโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 11 รายการ ของศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ และศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่ผู้ว่าฯกทม.ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน

หากพบว่ามีมูลการทุจริต จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และหากผิดวินัยจะส่งทางปลัด กทม. ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบได้ด้วยตนเองผ่าน actai.co นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครจะร่วมดำเนินการกับ สตง. และภาคีต่าง ๆ ตรวจสอบโครงการอื่น ๆ ด้วยความละเอียด รอบคอบและโปร่งใสต่อไป

ด้านนายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัด กทม. กล่าวว่า กทม. ให้ความสำคัญในการดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ e-bidding ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทุกประการ ส่วนที่มาของราคากลางนั้น จะต้องตรวจสอบว่าได้ดำเนินการสืบราคาจากท้องตลาด เป็นไปตามที่ระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนดหรือไม่.